Directory voor winkels & vechtsportclubs in Vlaanderen & Nederland

Gebruiksvoorwaarden


Datum van laatste revisie: 30 juni 2009

Welkom bij DutchMartialArts.com, een sociale toepassing die mensen met martial arts interesses in Nederland en België met elkaar verbindt.

DutchMartialArts.com wordt ook aangeduid als “Dutch Martial Arts” of “DMA” of “de Site” of “de Service”.

Registratiegegevens;  accountbeveiliging

Bij gebruik van de Site ga je akkoord correcte, volledige en up-to-date informatie te verschaffen, zoals deze gevraagd wordt in invulformulieren op de Site en in het admin-gedeelte. Je houdt ten allen tijde je username en paswoord veilig.

Eigendomsrecht voor de inhoud van de Site

Alle user-generated-content op de Site zal geëvalueerd worden door de beheerders van de Site, en aangepast worden waar dit noodzakelijk blijkt te zijn. De user blijft echter ten allen tijde toegang hebben tot zijn eigen user-generated-content, en kan deze aanpassen of verwijderen wanneer dit nodig is, mits evaluatie van de beheerders van de Site.

Handelsmerken

Dutch Martial Arts, DutchMartialArts, DutchMartialArts.com, DMA, en andere afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, paginakoppen, pictogrammen op knoppen, scripts en namen van van de Service zijn geregistreerde handelsmerken of kenmerkende ontwerpen van de Service in België en Nederland. De handelsmerken en kenmerkende ontwerpen mogen niet in verband met producten en services worden gebruikt, ook niet als deel van een handelsmerk en/of als deel van domeinnamen, op manieren die waarschijnlijk verwarring veroorzaken, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Service niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt.

Gebruikersgedrag

Je begrijpt dat, met uitzondering van advertentieprogramma’s die door ons op de Site worden aangeboden, de Service of de Site uitsluitend voor jouw commerciële gebruik zijn bedoeld. Je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat materiaal dat via jouw account is verzonden of anderszins door jou op of via de Service is geplaatst, verzonden, of gedeeld, niet in strijd is met of inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van rechten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten en geen lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig materiaal bevat.

Bovendien ga je ermee akkoord de Service of de Site niet te gebruiken voor:

• het elektronisch of anderszins verwerven of verzamelen van e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers van de Service of de Site met als doel ongevraagde e-mails of andere ongevraagde berichten te sturen;
• het gebruiken van de Service of de Site op onwettige manier of op een andere manier die schade aan de Site kan veroorzaken of die de Site kan uitschakelen, overbelasten of ontregelen;
• het plaatsen van geautomatiseerde scripts die informatie verzamelen van of anderszins communiceren met de Service of de Site;
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan, of anderszins beschikbaar maken van content die wij schadelijk, bedreigend, onwettig, lasterlijk, inbreukmakend, verkeerd, opruiend, beledigend, vulgair, obsceen, frauduleus, privacy of publiciteitsrechten schendend, haatdragend, racistisch, onethisch of anderszins bezwaarlijk achten;
• het registreren van meer dan één Gebruikersaccount, het registreren van een Gebruikersaccount namens iemand anders dan jezelf, of het registreren van een Gebruikersaccount namens een groep of entiteit;
• jezelf voor te doen als een andere persoon of entiteit, onjuiste gegevens op te geven of jezelf met andere personen of entiteiten verkeerd voor te stellen;
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen of anderszins beschikbaar maken van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, verzoeken, promotiematerialen, “junk mails”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespelen” of welke andere vorm van verzoeken dan ook;
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins openbaarmaken op de Site van privégegevens van derden, met inbegrip van adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers;
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware of apparatuur voor telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken.
• het intimideren of lastigvallen van anderen;
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van content die een criminele overtreding vormt, een criminele overtreding aanmoedigt of instructies biedt voor een criminele overtreding, die rechten van derden schendt of die anderszins aansprakelijkheid creëert of lokale, statelijke, nationale of internationale wetgeving schendt;
• het gebruiken of het proberen te gebruiken van accounts, services of systemen van anderen zonder toestemming van de Service, of het aannemen van een valse identiteit op de Service of de Site.
• het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van content die, uitsluitend naar de mening van de Service, bezwaarlijk is of het gebruik van de Site door anderen belemmert of beperkt, of die de Service of de gebruikers van de Service mogelijk blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van wat welke aard dan ook.

Op de site geplaatste Gebruikerscontent

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de foto’s, profielen, berichten, notities, tekst, gegevens, videos, advertenties, lijsten en andere content die je op of via de Service of de Site uploadt, publiceert of vertoont, of verzendt naar of deelt met andere gebruikers (gezamenlijk aangeduid als “Gebruikerscontent”). Je mag geen Gebruikerscontent op, naar of via de Site of Service plaatsen, verzenden of delen die je niet zelf hebt gemaakt of waarvoor je geen toestemming hebt om die te plaatsen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service de site kan herzien, maar hier niet toe verplicht is en dat de Service uitsluitend naar eigen goeddunken (zonder kennisgeving) om welke reden dan ook Content van de Site of Gebruikerscontent kan verwijderen. Jij bent als enige en op eigen kosten verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën en het vervangen van Gebruikerscontent die jij op de Site plaatst of opslaat of aan de Service verstrekt.

Gebruikersgeschillen

Je bent als enige verantwoordelijk voor je interactie met andere gebruikers van DMA. We behouden ons het recht voor om toezicht te houden op geschillen tussen jou en andere gebruikers.

Privacy

Wij vinden de privacy van onze gebruikers belangrijk. Klik hier om het privacybeleid van DMA te bekijken.

Afwijzingen van aansprakelijkheid

De Service is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor Gebruikerscontent of Toepassingen, of Content van derden geplaatst op de site of verband houdend met de Service, ongeacht of deze geplaatst of veroorzaakt is door gebruikers van de Site, door de Service, door derden of door apparatuur of programma’s gekoppeld aan of gebruikt in de Site of de Service.

De Site en de Service kunnen van tijd tot tijd onbereikbaar zijn vanwege onderhoud of andere redenen. De Service aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of verandering van, Gebruikerscommunicatie. De Service is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere gebreken of problemen van telefoonnetwerken of -services, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele-telefoonapparatuur, software, e-mailstoringen of storingen in afspeelapparatuur veroorzaakt door technische problemen of verkeersopstoppingen op internet, op een site of een combinatie daarvan, met inbegrip van schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of software van de Gebruiker of van een andere persoon, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik of het downloaden van materialen in verband met het Web en/of in verband met de Service, met inbegrip van Mobiele-clientsoftware. De Service is in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies of schade, met inbegrip van verlies van of schade aan Gebruikerscontent of letsel of overlijden als resultaat van het gebruik van de Site of de Service, Gebruikerscontent of Toepassingen, Software of Content van derden, geplaatst op of via de Site of de Service, of verzonden naar Gebruikers, of andere online- of offline-interacties tussen gebruikers van de Site.

De Service behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de content en andere elementen gebruikt op en geïntegreerd in de Site, Services en Platformtoepassingen. Verwijzingen naar producten, services, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt geen goedkeuring, sponsoring, aanbeveling of relatie hiervan door of met de Service.

Beëindiging

De Service kan om wat voor reden dan ook of zonder reden op elk moment, naar eigen goeddunken en al dan niet met kennisgeving je lidmaatschap beëindigen, je profiel en alle content of informatie die je op de Site of via Platformtoepassingen hebt geplaatst verwijderen en/of je verbieden de Service, de Site of Platformtoepassingen te bezoeken of gebruiken (of delen, aspecten of functies van de Service, Site of Platformtoepassing).

Vragen over gebruik van de Site

Zie de help-pagina.